โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน


ตารางเรียน

ตารางเรียน

คอร์ส ติวเข้มติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

เปิดสอน วิทยาศาสตร์ สอนโดย อ.ฝน, คณิตศาสตร์ สอนโดย อ.นก อ.แพล้นท์ อ.ชัย, ภาษาไทย สอนโดย อ.ทะเนตร อ.นิตยา อ.อเนกพงษ์, อังกฤษ สอนโดย อ.จารุวรรณ อ.จี้, สังคม สอนโดย อ.ดวงแข อ.วีณา


เรียนเดือน ธ.ค. 2563 - ม.ค. ก.พ. มี.ค. 2564

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 5 ธัมวาคม 2563

ระดับที่เปิดสอน เรียนเสาร์-อาทิตย์ ป.4 , ป.5, ป.6, ม.1, ม.2 และ ม.3


ตารางเรียน ป.4

วัน/เวลา

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

วันเสาร์

คณิตศาสตร์ (อ.นก)

สังคมศาสตร์ (อ.วีณา)

 

พักเที่ยง

 

วิทยาศาสตร์ (ดร.ฝน)

ภาษาไทย (อ.นิตยา)

วันอาทิตย์

คณิตศาสตร์ (อ.นก)

ภาษาอังกฤษ (อ.โบว์)

วิทยาศาสตร์ (ดร.ฝน)

-

ตารางเรียน ป.5

 

วัน/เวลา

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

วันเสาร์

ภาษาอังกฤษ (อ.โบว์)

คณิตศาสตร์ (อ.นก)

 

พักเที่ยง

 

วิทยาศาสตร์ (ดร.ฝน)

สังคมศาสตร์ (อ.วีณา)

วันอาทิตย์

ภาษาอังกฤษ (อ.โบว์)

คณิตศาสตร์ (อ.นก)

วิทยาศาสตร์ (ดร.ฝน)

ภาษาไทย (อ.นิตยา)

ตารางเรียน ป.6

 

วัน/เวลา

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

วิทยาศาสตร์ (ดร.ฝน)

ภาษาไทย (อ.นิตยา)

 

พักเที่ยง

 

คณิตศาสตร์ (อ.ฝน)

สังคมศาสตร์ (อ.ดวงแข)

วันอาทิตย์

วิทยาศาสตร์ (ดร.ฝน)

ภาษาไทย (อ.ทะเนตร)

คณิตศาสตร์ (อ.ฝน)

ภาษาอังกฤษ (อ.จีจี้)

ตารางเรียน ม.1

 

วัน/เวลา

10.00-11.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

ภาษาอังกฤษ
(อ.จารุวรรณ)

คณิตศาสตร์
(อ.แพล้น)

วิทยาศาสตร์
(ดร.ฝน)

วันอาทิตย์

ภาษาอังกฤษ
(อ.จารุวรรณ)

คณิตศาสตร์
(อ.แพล้น)

วิทยาศาสตร์
(ดร.ฝน)

ตารางเรียน ม.2

 

วัน/เวลา

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

วันเสาร์

คณิตศาสตร์ (อ.นก)

ภาษาอังกฤษ (อ.ฟ้า)

วิทยาศาสตร์
(ดร.ฝน)

วันอาทิตย์

คณิตศาสตร์ (อ.นก)

ภาษาอังกฤษ (อ.ฟ้า)

วิทยาศาสตร์
(ดร.ฝน)

ตารางเรียน ม.3

 

วัน/เวลา

10.00-11.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

วิทยาศาสตร์
(ดร.ฝน)

ภาษาอังกฤษ (อ.ฟ้า)

คณิตศาสตร์ (อ.ชัย)

วันอาทิตย์

วิทยาศาสตร์
(ดร.ฝน)

ภาษาอังกฤษ (อ.ฟ้า)

คณิตศาสตร์ (อ.ชัย)