โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

นักเรียนที่สอบได้


นักเรียนที่สอบได้

รวมรายชื่อนักเรียนที่สอบติด

คณะครู รร.เสริมทักษะ อ.ฝน แสดงความยินดีกับผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป์ที่ 1 โครงการพิเศษ สคว./ IP / จีน ของ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล / โรงเรียนสตรีราชินูทิศ / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและดอนบอสโกวิทยา

• ดช.พุทธคุณ ฝุ่นเงิน

• ดช.พิทักษ์พงศ์ สงครามศรี

• ดญ.ลักษณาวรีย์ จันทร์

• ดญ.ภานุชญา พูนเพชรมงคล

• ดช.ธิติวัฒน์ อริยคุณาธนานนท์

• ดช.พิสิษฐ ศรีประเสริฐ

• ดญ.อาภาสิริ ลุจันทร์


วิทย์

ดญ.ยิ่งลักษณ์ ชิยางคบุตร

ดญ.ณัฐชญา เหล่าเจริญ

ดญ.ธันวรัตน์ อนุสนธิวงษ์

ดญ.กวินธิดา จันทร์ดวง


สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดช.ปิยะวัชร มะลาศรี

ดญ.กวินธิดา จันทร์ดวง

ดช.พชร ยอดคีรี

ดญ.จินดาพร ชนูนันท์

ดญ.โสมนภา ศรีบุรินทร์


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดแพทย์ มข. นางสาวศิริกร จันทร และ นางสาวชนนิภา ศศิวิลาศกร


 

อาจารย์ฝนขอแสดงความยินดีมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

 


 

อาจารย์ฝนขอแสดงความยินดีมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564