โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

นักเรียนที่สอบได้


นักเรียนที่สอบได้

รวมรายชื่อนักเรียนที่สอบติด

คณะครู รร.เสริมทักษะ อ.ฝน แสดงความยินดีกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สอบได้ 90% จากโรงเรียนของเรา

 

นร.ที่สอบได้รอบปกติ อพ. ทั่วไป

1. ดช.ณฐยศ ภูมิวัตร

2. ดช.ธีรธรรม์ นิคร

3. ดช.ชวิน คูสว่างวงค์

4. ดช.ธนเดช ชาญธีระเดช

5. ดช.พชฎ ศรีลาวงษ์

6. ดช.กิตน์ก้อง จะสะนะ

7. ดญ.กัญญาณัฐ ขันสุวรรณ

8. ดช.อัศม์เดช ภูมิเพ็ง

9. ดญ.ปภาวรินทร์ พุทธวงค์

10. ดช.วชิราวิชย์ โฮมหงทาขุลี

11. ดช.พีรณัฐ กลั่นไพรี

12. ดช.ปิยวัชร มะลาศรี

13. ดญ.ฐิติรัตน์ บุตรทองคำวงษ์

14. ดญ.จินดาพร ชนูนันท์

15. ดช.พชรวรรธษ์ บุดดา

16. ดช.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐวิทย์

17. ดช.คณิศร ทันตาหะ

18. ดช.ธิติ วรวะลัย

19. ดช.พชร ยอดคีรี

20. ดช.พนวรรษ เด่นพายัพ

21. ดช.ธฤต สังข์ศิริ

22. ดช.กายสิทธิ์ พาจันดี


ม.1 พลังสิบ

1. ดญ.ณัทชานันต์ ชาติภรต

2. ดช.สุปวีณ์ ทองคำ

3. ดช.ปภังกร เสนามาตย์


ม.4 พลังสิบ

1. ดช.ณธัช จุลศิลป์

2. นายณัฐวัฒน์ คำกันหา

3. นายยุติธรรม จันทร์ทะวงษ์


ม.4 แผน.1 วิทย์-คณิต

1. นายทรงวุฒิ ศรีไชยโยรักษ์

2. นายสิทธินันท์ โคตรน้ำเนาว์


รน. ม.1 พลังสิบได้อันดับ 2

• ดญ.มีรดา กัลยาบุตร


รน. ม.1 ทั่วไป

• ดญ.มิ่งกมล แสนกอง


คณะครู รร.เสริมทักษะ อ.ฝน แสดงความยินดีกับผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป์ที่ 1 โครงการพิเศษ สคว./ IP / จีน ของ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล / โรงเรียนสตรีราชินูทิศ / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและดอนบอสโกวิทยา

• ดช.พุทธคุณ ฝุ่นเงิน

• ดช.พิทักษ์พงศ์ สงครามศรี

• ดญ.ลักษณาวรีย์ จันทร์

• ดญ.ภานุชญา พูนเพชรมงคล

• ดช.ธิติวัฒน์ อริยคุณาธนานนท์

• ดช.พิสิษฐ ศรีประเสริฐ

• ดญ.อาภาสิริ ลุจันทร์


วิทย์

ดญ.ยิ่งลักษณ์ ชิยางคบุตร

ดญ.ณัฐชญา เหล่าเจริญ

ดญ.ธันวรัตน์ อนุสนธิวงษ์

ดญ.กวินธิดา จันทร์ดวง


สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดช.ปิยะวัชร มะลาศรี

ดญ.กวินธิดา จันทร์ดวง

ดช.พชร ยอดคีรี

ดญ.จินดาพร ชนูนันท์

ดญ.โสมนภา ศรีบุรินทร์


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดแพทย์ มข. นางสาวศิริกร จันทร และ นางสาวชนนิภา ศศิวิลาศกร


 

อาจารย์ฝนขอแสดงความยินดีมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

 


 

อาจารย์ฝนขอแสดงความยินดีมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564