โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ปี 2562


ปี 2562

รวมรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ (ปี 2562)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562


- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ด.ญ.ณัฎฐณิชา ไวปรีดา

- โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี

1. ด.ญ.ฐิตารีย์ วันละคำ

2. ด.ญ.นภสร ไชยมงคล

3. ด.ญ.สิริภ้สญา ประสาททอง

- โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

1. ด.ช.ประเสริฐ ศศิวิลาสกร

2. ด.ช.ธนกฤต เวชประดิษฐ์

3. ด.ช.แทนคุณ พริวัตร์

4. ด.ญ.ดากานดา ศาสตร์บุญสร้าง

5. ด.ช.สุธินันท์ แรมจบก

6. ด.ญ.อัญชิสา ภูชูธรรม

7. ด.ญ.ธรารัตน์ ไชยเดช

8. ด.ญ.ชญากาญจน์ อบเชย

9. ด.ญ.ณิชชานรี คำกันหา